Excel导入销售订单数据

1) 销售参数设置。

可设置多种销售类型及销售价格获取方式

                                               

可根据不同销售类型设置单独设置动态EXCEL模板。


2) 销售订单导入

增加-文件选择,选择文件后,选择导入哪个页签,确定。


 

3) 数据校验


4) 数据导入 


RC数据交换系统(1.0)

上一个:

下一个:

RC自动配货管控